Prisijungimo vardas - knygelės numeris

Pirmą kartą jungiantis prie sistemos slaptažodis sudarytas iš pirmų trijų gatvės raidžių, gatvės numerio ir buto numerio

Pvz. Ąžuolo g. 13 - 3 slaptažodis yra ąžu133

Pvz. Šv. Jokūbo g. 24A - 12 slaptažodis yra šv.24a12

Pvz. V. Kudirkos g. 31 slaptažodis yra v.k31

Veiklos strategija
Teisinė informacija

 

 

Turinys

 

1. Įmonės veiklos plėtros kryptys

2. Įmonės tikslai (finansiniai ir nefinansiniai, ilgalaikiai ir trumpalaikiai)

3. Tikslų vertinimo rodikliai

4. Strateginiai projektai ir jų įtaka įmonės vertei bei finansavimo šaltiniai

5. Įmonės aplinkos analizė

6. Įmonės ištekliai bei siekis didinti įmonės efektyvumą

 

Šios strategijos tikslas – numatyti įmonės veiklos kryptis 3 metų laikotarpiui, taip pat šio laikotarpio tikslus bei jų pasiekimui būtinus instrumentus.

Pagrindinis strategijos tikslas – įmonės paslaugų kokybės gerinimas ir įvaizdžio formavimas.

Strategijos pagrindas – vertės sukūrimas suinteresuotoms šalims ir veiklos efektyvumo didinimas.

Strategija yra paruošta siekiant įmonės vertės didinimo ir suinteresuotų šalių lūkesčių patenkinimo, kurie atsispindi misijoje ir vizijoje.

 

UAB „Druskininkų butų ūkis“ – Išmanusis DAUGIABUČIŲ NAMŲ VALDYTOJAS IR PRIŽIŪRĖTOJAS

 

Šis šūkis yra pagrindinė idėja, atsispindinti visuose strategijos skyriuose. Išmanumas reiškia ir pačios įmonės vidinių procesų optimizavimą iš šiuolaikinių verslo valdymo principų įdiegimą, ir komunikavimą su įmonės klientais.

UAB „Druskininkų butų ūkis“ (toliau DBŪ) veiklos strategijoje yra akcentuojamos šios įmonės funkcijos bei misija ir vizija:

DBŪ funkcijos:

- Daugiabučių gyvenamųjų namų administravimas;

- Daugiabučių gyvenamųjų namų techninė priežiūra;

- Daugiabučių gyvenamųjų namų šildymo ir karšo vandens sistemų priežiūra;

- Daugiabučių gyvenamųjų namų atnaujinimo (modernizavimo) projektų įgyvendinimas ir administravimas;

- Kita veikla.

DBŪ misija:

- Užtikrinti daugiabučių namų valdymo ir priežiūros kokybiškas paslaugas.

DBŪ vizija:

- Išmanusis daugiabučių namų valdytojas ir prižiūrėtojas;

- Patikimas partneris vykdant daugiabučių namų atnaujinimą (modernizavimą).

DBŪ strategija atspindi įmonės vertybes, kuriomis remiantis buvo vykdoma veikla, kuriomis remiantis ji ir bus vykdoma toliau.

DBŪ vertybės:

- Inovatyvumas, diegiant naujoves;

- Atvirumas, bendraujant su klientais ir visuomene;

- Atsakomybė už prisiimtus įsipareigojimus;

- Paslaugų kokybė.

DBŪ veiklos strategija buvo ruošiama atsižvelgiant į suinteresuotų šalių poreikius ir lūkesčius:

- Klientai;

- Bendruomenė;

- Akcininkai;

- Darbuotojai.

Plačiau apie interesų tenkinimą yra pasakojama skyriuje „Suinteresuotos šalys“.

Inovacijos yra vienas iš svarbiausių instrumentų, didinančių įmonės vertę.

DBŪ planuoja atlikti šiuos veiksmus:

1. Informacijos valdymo sistemos įdiegimas;

2. Darbo priemonių atnaujinimas;

2.1. Specialių kamerų, skirtos vamzdyno defektų nustatymui, įsigijimas;

2.2. Dronų, skirtų stogų tikrinimui, įsigijimas;

2.3. Mobilių telefonų, skirtų klientų užsakymų valdymui, įdiegimas;

3. Papildomų paslaugų teikimas.

Plačiau apie inovacijas yra skyriuje „Ištekliai“.

DBŪ vertės didinimas yra suvokiamas kaip tvarus balansas tarp šių trijų krypčių:

- Veiklos efektyvumą didinantys pažangūs informacinių technologijų sprendimai;

- Klientų aptarnavimo patogumas;

- Žmogiškųjų išteklių optimizavimas.

Skyriuje „Įmonės tikslai“ yra pateikiamas šios diagramos platesnis išaiškinimas.

Numatomi strateginiai projektai:

- Procesų valdymo sistema;

- Nuotolinio valdymo sistema (apskaitos prietaisų informacijos pateikimas ir šilumos parametrų reguliavimas);

- Vieno langelio principo įdiegimas.

Įmonės strateginių tikslų pasiekimas yra atspindėtas lentelėje su pagrindiniais veiklos rodikliais ir jų reikšmėmis.

Plačiau – skyriuje „Strateginiai projektai“.

1. ĮMONĖS VEIKLOS PLĖTROS KRYPTYS

Esama veikla

Uždaroji akcinė bendrovė „Druskininkų butų ūkis" buvo įregistruota 1990 m. lapkričio mėn. 29 d. adresu Ligoninės 12, Druskininkai. Įmonės kodas 152007157.

Bendrovės įstatinis kapitalas yra 340‘101,56 EUR. Bendrovės įstatinis kapitalas padalintas į 1 172 764 vardines akcijas, kiekvienos vertė – 0,29 euro. Įmonės steigėja – Druskininkų savivaldybė, valdanti 100 procentų bendrovės akcijų.

Bendrovės valdyba dirba pagal Akcinių bendrovių įstatymą ir bendrovės įstatus. Bendrovės valdyba susideda iš penkių valdybos narių. Periodiškai vyksta valdybos posėdžiai, kuriuose svarstomi bendrovės valdymo, daugiabučių namų priežiūros ir kt. klausimai.

UAB „Druskininkų butų ūkis" yra atestuota įmonė, turinti teisę vykdyti daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų administravimą, priežiūrą (eksploatavimą), atlikti statinio statybos darbus ir daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) Programos įgyvendinimo administravimą.

Pagrindinė įmonės veikla – daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų (bendrosios konstrukcijos, bendroji inžinerinė įranga ir bendrosios patalpos) administravimas, priežiūra (eksploatacija), remontas, jų techninė priežiūra, avarijų lokalizavimas, likvidavimas ir kiti tvarkymo darbai.

UAB "Druskininkų butų ūkis" valdo ir prižiūri bei teikia kitas paslaugas 214 daugiabučių gyvenamųjų namų Druskininkų savivaldybėje.

Bendrovė administruoja 156 daugiabučius namus, kurių plotas 177‘150,55 m2. t. sk.: Druskininkų mieste -132, Leipalingio seniūnijoje - 17, Viečiūnų seniūnijoje - 7.

Jungtinės veiklos pagrindu bendrovė valdo ir prižiūri 4 daugiabučius namus, 15 namų valdo ir prižiūri bendrijose, prižiūri 3 socialinio būsto namus. Sutartiniais pagrindais vykdo šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūrą 36 daugiabučiuose namuose.

Kita UAB „Druskininkų butų ūkis“ veiklos sfera – daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programos administravimas. Įgyvendinimui buvo parengti 108 investicijų planai, o iš šio skaičiaus savininkai pritarė 79-ių daugiabučių namų renovacijai.

Pagal projektuotojų parengtus daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) projektus Druskininkų savivaldybės administracija bendrovei išdavė 69 statybos leidimus; iš jų 2016 m. - 18 statybos leidimų.

Statybos rangos darbų finansavimui pasirašyta su banku 69 kreditavimo sutartys 12,4 mln. EUR sumai.

Nuo daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programos įgyvendinimo pradžios pasirašyti 56 daugiabučių namų statybos darbų užbaigimo aktai (bendra vertė – 10,2 mln. EUR).

Atliktų modernizavimo projektų naudą galima įvertinti šiluminės energijos suvartojimo apimčių mažėjimu, kuris įvairiuose objektuose svyruoja apie 45 procentus.

UAB „Druskininkų butų ūkis“ daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programoje dalyvauja dviejuose vaidmenyse;

- Atnaujinimo (modernizavimo) projekto administratorius. Tai suteikia įmonei papildomas pajamas, kurios yra skiriamos būtent už projektų administravimą;

- Kreditavimo sutarčių administravimas renovacijai. Šiuo atveju įmonė yra kredito gavėja – konkretaus daugiabučio renovavimui gauta kreditas yra išskaidomas kiekvienam buto savininkui, kurie šią kredito dalį gražina kiekvieną mėnesį (atnaujinimui skirto kredito gražinimo terminas – 20 metų) įmokomis kartu su mokėjimais už kitas suteiktas paslaugas.

Būsima veikla

UAB „Druskininkų butų ūkis“ ieško galimybių užsidirbti papildomų pajamų:

- Didinant pagrindinės veiklos apimtis;

- Teikiant papildomas paslaugas butų savinimams ir kitiems juridiniams asmenims:

o Įvairias remonto paslaugos.

Įmonė turi gana stiprią techninę bazę, kuri yra naudojama tiesioginei veiklai – smulkių remonto paslaugų (šildymo ir karšto vandens sistemos priežiūra, santechninių prietaisų remontas, nuotekų sistemų priežiūra, elektros darbai) teikimas. Atlikus nedideles investicijas į papildomą įrangą, bus sukurta galimybė teikti platesnį paslaugų ratą;

o Nuosavybėje turimų patalpų nuoma.

Įmonė valdo nekilnojamąjį turtą, kurį galima panaudoti uždirbant papildomas pajamas. Kol kas nėra tikslių šio turto panaudojimo planų, tačiau atlikus įvairių variantų analizę, bus priimtas tinkamiausias variantas (labiausiai tikėtina – patalpų nuoma ilgalaikiais pagrindais).

2. ĮMONĖS TIKSLAI (finansiniai ir nefinansiniai, ilgalaikiai ir trumpalaikiai)

2.1. Ilgalaikiai tikslai;

2.1.1. Nefinansiniai;

DBŪ vertės didinimas yra vienas pagrindinių tikslų.

Įmonės vertė tiesiogiai priklauso nuo šių nefinansinių tikslų įgyvendinimo:

Informacinių technologijų sprendimai.

Veiklos efektyvumą didina šie pažangūs informacinių technologijų sprendimai:

- Nuotolinio valdymo sistema (apskaitos prietaisų formacijos pateikimas ir šilumos parametrų reguliavimas);

- Paslaugų valdymo sistema;

- Vieno langelio principo įdiegimas.

Klientų aptarnavimo patogumas.

Jis susideda iš tokių faktorių:

- Klientų bazės atnaujinimas. DBŪ iki šiol neturi vieningos ir patikimos informacijos valdymo sistemos. Jos atnaujinimas ir patikslinimas yra būtinas;

- Patikimumas. Šiuo metu informacija apie visus klientus, jų atliktus mokėjimus ir įsiskolinimus, yra kaupiama skirtingose duomenų bazės, kurios nėra susijusios tarpusavyje;

- Greitis. Dėl tokio informacijos išsklaidymo operatyvus klientų aptarnavimas tampa sunkiai įmanomu;

- Vieno langelio principas. Aukščiau paminėtų tikslų (patikimumas ir greitas aptarnavimas) pasiekimas yra praktiškai neįmanomas be šiuolaikiško klientų aptarnavimo – vieno langelio principo. Įmonei tai leistų optimizuoti savo išteklius (žmogiškuosius bei technologinius), o klientams būtų labai aišku, kur kreiptis su vienu ar kitu klausimu, taip pat iš ko ir per kiek laiko tikėtis atsakymo ar problemos sprendimo.

Žmogiškųjų išteklių optimizavimas.

Paslaugų teikimo sferoje ypatingą reikšmę turi įmonės žmogiškieji ištekliai. Norint užtikrinti klientų patenkinimą teikiamomis paslaugomis, būtinas aukštas darbuotojų kvalifikacijos lygis.

Žmogiškųjų išteklių optimizavimas yra tiesiogiai susijęs su šiais faktoriais:

- Darbuotojų darbo užmokesčio lygis. Šiuo metu įmonės darbuotojų darbo užmokesčio vidurkis yra žemesnis, nei šalies darbo užmokesčio vidutinis atlyginimas. Vienas iš pagrindinių įmonės tikslų – palaipsniui kelti darbo užmokestį, tuo pačiu prisitraukiant naujų ir jaunesnio amžiaus specialistų;

- Esamų pareigybių/funkcijų peržiūrėjimas. Būtinas esamų pareigybių/funkcijų peržiūrėjimas, siekiant išsiaiškinti, kiek turima situacija atitinka įmonės strategiją ir vertybes. Projekto įgyvendinimo eigoje – patikslinti pareigybių sąrašą ir skaičių, reikalingų pareigybių ar funkcijų pritraukimui bei naujų darbuotojų įvedimui;

- Darbuotojų vertinimo ir motyvavimo programa. Kiekvienas darbuotojas privalo jausti tiesioginę priklausomybę tarp jo atliekamų darbų apimties ir kokybės bei atlygio už atliktą darbą. Toks tiesioginis ryšys skatina atlikti savo pareigas kokybiškai ir operatyviai. Įmonė paruošė ir patvirtino darbo užmokesčio sistemą.

- Mokymai. Įmonė organizuos mokymus darbuotojų įgūdžių ir kompetencijų kėlimui. Taip pat dalyvaus kitų institucijų organizuojamuose mokymuose.

- Vieninga organizacijos kultūra. Visi įmonės darbuotojai turi aiškiai žinoti, kokie yra jų darbovietės veiklos principai ir tikslai. Priešingu atveju atsiras „nesusikalbėjimas“ tarp atskirų darbuotojų ar skyrių, vieno darbuotojo atlikti darbai nesusilauks supratimo iš kitų kolegų bei kils kitos problemos.

2.1.2. Finansiniai;

UAB „Druskininkų butų ūkis“ yra įmonė, kurios pagrindinis tikslas – užsiimant pagrindine veikla (paslaugų teikimu) uždirbti pelną. O didesnis pelnas reiškia ir didesnę įmonės vertę.

Siekiant kuo didesnio pelno, įmonė privalo didinti savo pajamas, o tuo pačiu – ir teikiamų paslaugų pelningumą. Užtikrinti finansinį stabilumą ir nenuostolingą veiklą.

Pastaraisiais metais įmonės metinės pajamos auga ir artėja prie 700 tūkstančių eurų.

Šis augimas nėra sąlygotas paslaugų kainos didėjimo (paslaugų įkainiai nekilo nuo 2015 08 01), todėl pajamų lygio didėjimas rodo įmonės administracijos gebėjimą sėkmingai pardavinėti savo paslaugas, auginti klientų skaičių.

Tuo pačiu ataskaitiniu laikotarpiu didėjo ir pagrindinės veiklos pelningumas (2015-aisiais metais jis buvo 9 %, o 2016-aisiais – 11 %). Tai rodo, kad įmonės administracijai sėkmingai mažina paslaugų savikainą, o ateityje galima tikėtis tolimesnio jos mažėjimo.

DBŪ planuoja, kad ateinančiais laikotarpiais įmonės pajamas didins tiek dabartinių veiklų apimčių augimas, tiek naujos veiklos.

Žemiau esančioje lentelėje yra pateikiama ateinančių laikotarpių veiklos rezultatų prognozė:

1.Lentelė. Įmonės veiklos numatomos pajamos

 

2017m.

2018m.

2019m.

2020m.

Esamos veiklos

725 900

740 700

752 200

763 500

Teikiamų paslaugų pardavimai

725 900

740 700

752 200

763 500

Naujos veiklos

Vamzdynų defektų nustatymas

0

1 500

3 060

3 433

Suteiktų paslaugų skaičius

50

100

110

Įkainis

30,00

30,60

31,21

Stogų defektų nustatymas ir kiti remonto darbai

0

600

1 224

1 373

Suteiktų paslaugų skaičius

20

40

44

Įkainis

30

31

31

Metinės pajamos

0

2 100

4 284

4 807

Visos pajamos

Esamos veiklos

725 900

740 700

752 200

763 500

Naujos veiklos

0

2 100

4 284

4 807

Metinės pajamos

725 900

742 800

756 484

768 307

 

2.2. Trumpalaikiai tikslai:

2.2.1. Nefinansiniai

Trumpalaikiais tikslais yra įvardinamas pasiruošimas nefinansinių tikslų įgyvendinimui.

- Informacinių technologijų sprendimai. Ruošiantis šių projektų įgyvendinimui, bus atliekamos šiuos sprendimus įgyvendinančių įmonių apklausos, taip pat tiriami įmonės poreikiai bei dabartinės IT įrangos galimybės;

- Klientų aptarnavimo patogumas. Kadangi didinant klientų aptarnavimo patogumą, bus atnaujinama klientų bazė bei diegiamas vieno langelio principas, trumpalaikis tikslas – pasiruošimas šiems veiksmams. Tam būtina patikrinti visą valdomą informaciją, peržiūrėti įmonės veiklos procesus;

- Žmogiškųjų išteklių optimizavimas. Trumpalaikis šios veiklos tikslas – pasiruošti audito ir mokymų atlikimui, taip pat motyvavimo ir vertinimo programų diegimui.

2.2.2. Finansiniai;

Pagrindiniai DBŪ finansiniai siekiai:

- užtikrinti finansinį stabilumą trumpuoju ir ilguoju periodu;

- skaidri finansinė atskaitomybė;

- efektyviai naudojami įmonės ištekliai, siekiant didinti bendrovės pajamas;

- bendrovės lėšų poreikis ilgalaikio turto atnaujinimui ar įsigijimui.

3. TIKSLŲ VERTINIMO RODIKLIAI

 

Informacinių technologijų sprendimai.

Įgyvendinimo priemonės

Įgyvendinimo data

Nuotolinio valdymo sistema

Uždavinio įgyvendinimui numatytos priemonės

Sistemos įsigijimas ir įdiegimas

Iki 2020m.

Procesų valdymo sistema

Uždavinio įgyvendinimui numatytos priemonės

Sistemos įsigijimas ir įdiegimas

2018m.viešieji pirkimai;

2019m. įdiegimas.

Vieno langelio principo įdiegimas

Uždavinio įgyvendinimui numatytos priemonės

Principo įdiegimas

2018m.funkcijos įvedimas,

patalpų įrengimas

Klientų aptarnavimo patogumas

Klientų bazės atnaujinimas

Uždavinio įgyvendinimui numatytos priemonės

Visos informacijos patikrinimas.

Informacijos tikslinimas – nuolat

2018 -2019m.

Patikimumas

Uždavinio įgyvendinimui numatytos priemonės

Visos informacijos perkėlimas į vieningą informacinę bazę

2018 m.

Greitis

Uždavinio įgyvendinimui numatytos priemonės

Vieningą informacinės bazės testavimas

2018 – 2019 m.

Vieno langelio principas

Uždavinio įgyvendinimui numatytos priemonės

Visų įmonės struktūrų darbo po šio principo įdiegimo nustatymas.

Veiklos tvarkos ir instrukcijų paruošimas.

Darbuotojų mokymų dirbti pagal naują principą apmokymai.

Darbo pagal vieno langelio principą pradžia.

2018 - 2019m.

2018 m.

30%darbuotojų pakelti kvalifikaciją

2019m.

Žmogiškųjų išteklių optimizavimas

Esamų pareigybių/funkcijų peržiūrėjimas.

Uždavinio įgyvendinimui numatytos priemonės

Vykdomų funkcijų priskyrimo esamoms pareigybėms patikrinimas.

Pasiūlymų dėl funkcijų perskirstymo paruošimas ir patvirtinimas.

2018 m. III ketv.

2018 m.IV ketv.

Darbuotojų vertinimo ir motyvavimo programa

Uždavinio įgyvendinimui numatytos priemonės

Darbuotojų vertinimo ir motyvavimo sistemos paruošimas

Darbuotojų vertinimo ir motyvavimo sistemos patvirtinimas ir darbuotojų supažindinimas Darbuotojų vertinimas

2018 m.

2018 m.

2019 m.

Mokymai.

Vieninga organizacijos kultūra

Uždavinio įgyvendinimui numatytos priemonės

Mokymų temų paruošimas ir patvirtinimas. Mokymų vykdymas.

Vieningos įmonės kultūros paruošimas ir įdiegimas.

2018 -2020m.

 

4. STRATEGINIAI PROJEKTAI IR JŲ ĮTAKA ĮMONĖS VERTEI BEI FINANSAVIMO ŠALTINIAI.

4.1.1.Planuojami įmonės vertės pokyčiai.

Siekdama didinti įmonės vertę, UAB „Druskininkų butų ūkis“ per 2018-2020-uosius metus planuoja įgyvendinti 3 strateginius projektus:

- Nuotolinio valdymo sistema.

o Šios sistemos paskirtis – nuotoliniu būdu pateikti informaciją apie apskaitos prietaisų rodmenis, taip pat šilumos parametrų reguliavimas;

- Procesų valdymo sistema.

o Ši sistema apjungia kelias funkcijas – dokumentų (įsakymai, instrukcijos, laiškai ir kt.) ruošimas, valdymas ir saugojimas vieningoje bazėje;

- Vieno langelio principas.

o Įdiegus šį principą, bet kuriuo klausimu besikreipiantieji bus operatoriaus nukreipiami į kompetentingą darbuotoją arba operatorius pats išspręs iškilusią problemą.

UAB „Druskininkų butų ūkis“, norėdama iš esmės pagerinti įmonės veiklą, yra numačiusi 3 strateginius projektus.

 

Projekto pavadinimas

Projekto nauda

1

Nuotolinio valdymo sistema

Planuojama įdiegti sistema yra šiuolaikinis technologinis sprendimas, naudojamas daugelyje savivaldybių.

Šio sprendimo pagrindiniai privalumai:

- Operatyvumas (perduodant informaciją bei valdant parametrus);

- Perduodamos informacijos tikslumas (sumažinama klaidų dėl „žmogiškojo faktoriaus“ tikimybė);

- Darbo jėgos sąnaudų taupymas (nereikalingas fizinis darbuotojų dalyvavimas atliekant minimus veiksmus).

Projekto naudos:

- Ekonominė. Bus mažinamos darbo užmokesčio sąnaudos ir sumažės teikiamų paslaugų savikaina, o atsilaisvinusi darbo jėga bus panaudota kitų užduočių įgyvendinimui;

- Įvaizdis. DBŪ įvaizdis įdiegus nuotolinio valdymo sistemą smarkiai pagerės. Tai suteiks papildomą svorį konkurencinėje kovoje dėl senų klientų išlaikymo ar naujų pritraukimo.

2

Procesų valdymo sistema

Ši sistema yra plačiai naudojamas (įvairaus dydžio įmonėse) instrumentas, kurio paskirtis – patogiai kurti, tvirtinti ir saugoti dokumentus.

Šio sprendimo pagrindiniai privalumai:

- Lengvas informacijos valdymas (visi dokumentai yra saugomi bendroje ir vieningoje duomenų bazėje, kurioje yra lengvai surandami ir pasiekiami);

- Operatyvumas (sukuriant ir tvirtinant naujus įsakymus, instrukcijas, laiškus ir kt.);

- Procesų išgryninimas (kiekvienam darbuotojui yra priskiriamos prievolės, atsakomybės ir funkcijos, kurių nesilaikant nevyksta nustatyti procesai) dėl „žmogiškojo faktoriaus“ tikimybė).

Projekto nauda:

- Ekonominė. Bus mažinamos išlaidos dokumentų spausdinimui ir siuntimui, taip pat darbo jėgos sąnaudos (mažesnis darbo valandų skaičius tų pačių užduočių atlikimui). Tai mažins įmonės veiklos sąnaudas.

3

Vieno langelio principas

Šis principas taip pat yra diegiamas daugelyje įmonių, kurios kasdieninėje veikloje susiduria su daugiau ar mažiau intensyviu bendravimu su interesantais iš išorės – klientais, pirkėjais, pardavėjais ar pan.

DBŪ atveju vieno langelio principas reiškia, kad bet kuriuo klausimu į įmonę besikreipiantieji skambins vienu telefono numeriu operatoriui, kuris arba klausimą išspręs savo kompetencijos ribose, arba klausimą peradresuos kompetentingame darbuotojui.

Šio sprendimo pagrindiniai privalumai:

- Klausimų sprendimo operatyvumas (interesantui nereikia „blaškytis“ tarp kelių DBŪ darbuotojų, ieškant reikalingo darbuotojo);

- Perduodamos informacijos tikslumas (esant sąskaitų išaiškinimo, mokėjimų ar skolų klausimams, sumažėja informacijos perdavimo klaidų tikimybė);

- Darbo jėgos sąnaudų taupymas (administracijos darbuotojai sugaiš mažiau laiko užduočių paskirstymui ir jų atlikimo kontrolei).


Projekto naudos:

- Ekonominė. Bus mažinamos darbo užmokesčio sąnaudos ir sumažės išlaidos administracijos darbo užmokesčiui arba atsilaisvinę resursai bus panaudojami kitų administracijos funkcijų vykdymui;

- Įvaizdis. DBŪ įvaizdis įdiegus vieno langelio principą pagerės - pakėlus klientų aptarnavimo lygį, bus lengviau konkuruoti dėl naujų klientų ar išlaikyti turimus.

 

4.1.1. Strateginių projektų apimtis.

UAB „Druskininkų butų ūkis“ į 3 strateginius projektus planuoja investuoti 156 870 EUR bendrą sumą.

Prieš ruošiant veiklos strategiją buvo atlikti paruošiamieji darbai:

- Išgryninti DBŪ poreikiai, pagrįsti įmonės silpnomis vietomis ir galimybėmis;

- Surinkta informacija apie tokių sistemų diegimo laikotarpį ir tikėtinas išlaidas;

- Ištirtas administracinių resursų poreikis šių projektų įgyvendinimui.

Žemiau pateikiama susisteminta informacija apie planuojamą šių projektų įgyvendinimą.

2 Lentelė. Informacija apie planuojamą šių projektų įgyvendinimą.

 

Projekto pavadinimas

Nuotolinio valdymo sistema

Procesų valdymo sistema

Vieno langelio principas

Projekto diegimo trukmė

Planuojamas laikotarpis:

Iki 2020m.

Planuojamas laikotarpis:

2019 m.

Planuojamas laikotarpis:

2018 m.

DBŪ ištekliai

Administracijos atstovai

Administracijos atstovai

Administracijos atstovai

Išoriniai projekto dalyviai

Sistemą diegianti įmonė

Sistemą diegianti įmonė

Sistemą diegianti įmonė

Investicijų suma

56 870 EUR

50 000 EUR

50 000 EUR

 

4.1.2. Strateginių projektų finansavimo šaltiniai.

Atlikus preliminarų informacijos apie projektų įgyvendinimo kainą, buvo nustatytos gana didelės sumos, o bendra preliminari projektų vertė – 156 870 EUR.

Kadangi UAB „Druskininkų butų ūkis“ neturi galimybių panaudoti savo apyvartines ar sukauptas lėšas šių projektų finansavimui pilna apimtimi, yra nuspręsta ne mažiau, nei 70 % lėšų poreikio finansuoti paskolos lėšomis, o likusi suma – nuosavos lėšos. Ieškoti galimybių su paslaugų tiekėjais, kad apmokėjimas butų dalimis ir keliems metams.

Žemiau pateikiamoje lentelėje yra informacija apie planuojamus projektų finansavimo šaltinius bei reikalingų lėšų kiekius.

3.Lentelė. Informacija apie planuojamus projektų finansavimo šaltinius.

 

Projekto pavadinimas

Nuotolinio valdymo sistema

Procesų valdymo sistema

Vieno langelio principas

Projekto vertė

56 870 EUR

50 000 EUR

50 000 EUR

DBŪ lėšos

17 061 EUR

15 000 EUR

15 000 EUR

Paskolos lėšos

39 809 EUR

35 000 EUR

35 000 EUR

 

4.1.3. Strateginių projektų atsipirkimas.

Atliekant kiekvieną investiciją, būtina apskaičiuoti tikėtinus jos rezultatus, o svarbiausia – per kiek laiko atsiperka atliktos investicijos.

Žemiau yra pateikiama informacija apie investicijas į kiekvieną iš strateginių projektų, taip pat planuojamą pajamų ir sąnaudų pokytį dėl šio projekto įgyvendinimo.

Galutinė (rezultato) eilutė rodo, koks ekonominis kiekvieno projekto efektas.

4.Lentelė. Informacija apie strateginius projektus.

 

Strateginiai projektai

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Nuotolinio valdymo sistema (vandens skaitiklių informacijos pateikimas ir šilumos parametrų reguliavimas)

Investicijos

56 870

0

0

Ekonominis efektas

7 031

14 273

14 488

14 705

14 925

15 149

15 377

Rezultatas po investicijų grąžinimo

-49 839

-35 565

-21 078

-6 373

8 553

23 702

39 078

Ekonominio efekto apskaičiavimas

Sutapytas darbo laikas (val.)

2 250

4 500

4 500

4 500

4 500

4 500

4 500

* Per mėnesį viename administruojamame objekte sutaupoma

2,5

val.

Darbo kaina (€/val.)

3,13

3,17

3,22

3,27

3,32

3,37

3,42

Ekonominis efektas

7 031

14 273

14 488

14 705

14 925

15 149

15 377

Procesų valdymo sistema

Investicijos

50 000

0

0

Ekonominis efektas

1 875

3 806

3 863

3 921

3 980

4 040

4 100

Rezultatas po investicijų grąžinimo

-48 125

-44 319

-40 455

-36 534

-32 554

-28 514

-24 414

Ekonominio efekto apskaičiavimas

Sutapytas darbo laikas (val.)

600

1 200

1 200

1 200

1 200

1 200

1 200

* Per dieną vienas administracijos darbuotojas sutaupo

0,5

val.

Darbo kaina (€/val.)

3,13

3,17

3,22

3,27

3,32

3,37

3,42

Ekonominis efektas

1 875

3 806

3 863

3 921

3 980

4 040

4 100

Vieno langelio principo įdiegimas

Investicijos

50 000

0

0

Ekonominis efektas

1 875

3 806

3 863

3 921

3 980

4 040

4 100

Rezultatas po investicijų grąžinimo

-48 125

-44 319

-40 455

-36 534

-32 554

-28 514

-24 414

Ekonominio efekto apskaičiavimas

Sutapytas darbo laikas (val.)

600

1 200

1 200

1 200

1 200

1 200

1 200

* Per dieną vienas administracijos darbuotojas sutaupo

0,5

val.

Darbo kaina (€/val.)

3,13

3,17

3,22

3,27

3,32

3,37

3,42

Ekonominis efektas

1 875

3 806

3 863

3 921

3 980

4 040

4 100

 

5. ĮMONĖS APLINKOS ANALIZĖ.

UAB „Druskininkų butų ūkis“ veiklos aplinka susideda iš 4 pagrindinių veiksnių:

- Teisiniai veiksniai.

o Kaip ir kiti Lietuvos Respublikos ūkio subjektai, DBŪ vadovaujasi LR civiliniu kodeksu, taip pat Valstybės ir savivaldybės įmonių įstatymu, kitais teisės aktais, o taip pat įmonės įstatais;

o DBŪ akcininke yra Druskininkų savivaldybė, kuri savininko teises ir pareigas įgyvendina per Druskininkų savivaldybės administracijos direktorių;

o Įmonės vykdomos veiklą reguliuoja specializuoti teisės aktai;

o Šioje veiklos strategijoje numatytoms investicijoms, taip pat strateginių projektų įgyvendinimui specialių leidimų nereikia;

- Ekonominiai veiksniai.

o Įmonės paslaugų paklausos tendencijos. Būsto priežiūros paslaugos visada buvo reikalingos, o kylant pragyvenimo lygiui, ši paklausa tik auga.

Kaip ir daugumą kitų paslaugų, didelė dalis žmonių gali nemažą darbų dalį pasidaryti patys ar paprašyti tai mokančių specialistų (suremontuoti elektros instaliaciją ar buitinę techniką, pasikeisti spyną, nusivalyti langus), tačiau augant pragyvenimo lygiui, vis daugiau paslaugų yra perkama. Dėl šios tendencijos galima daryti prielaidą, kad DBŪ teikiamų paslaugų pardavimų apimtys vis augs;

Konkurencinė aplinka. Teikiant paslaugas įmonė susiduria su tiesiogine konkurencija. Būtina paminėti, kad dalis daugiabučių gyventojų nusprendžia patys vykdyti savo būsto priežiūrą. DBŪ tikslas – tokių bendrijų gyventojams pateikti visus savo paslaugų privalumus (o ypatingai – profesionalumas ir suteikiamos garantijos) ir pasirašyti aptarnavimo paslaugų teikimo sutartį.

Su konkurencija įmonė susiduria ir teikiant kitas paslaugas – kaip ir kiekviename mieste, taip ir Druskininkuose egzistuoja daug didesnių ar mažesnių įmonių, kurios teikia visas įmanomas su būsto priežiūra susijusias paslaugas (nuo smulkios buitinės technikos remonto iki gana didelės apimties nekilnojamojo turto remonto ir rekonstrukcijos)..

Pagrindiniai įmonės pranašumai – kokybiškas ir operatyvus paslaugos suteikimas, taip pat platus teikiamų paslaugų kompleksas. Būtent šiuos pranašumus būtina akcentuoti, vykdant DBŪ paslaugų reklamą;

o Druskininkai – kurortinis miestas. Nemažai Lietuvos ar užsienio gyventojų nori turėti nuosavą būstą būtent kurortiniame mieste, kur galėtų praleisti daugiau laiko nemokėdami už viešbučių paslaugas. Šis faktorius sąlygoja naujų nekilnojamojo turto projektų atsiradimą. Statomi nauji daugiabučiai namai yra potencialūs DBŪ klientai, kuriems gali būti teikiamos priežiūros paslaugos;

o Finansinės rizikos. Dėl įmonės dalyvavimo būsto renovavimo programoje, kurioje ji prisiima daugiabučių renovavimui skirtus kreditus, atsiranda jų negrąžinimo rizika. T.y. jei gyventojai nevykdys dalinių kreditų grąžinimų, DBŪ juos privalės vykdyti iš savo lėšų. Ši rizika sumažinama sutartyse su gyventojais numatant pastarųjų įsipareigojimą dengti kreditus, o taip pat DŪB galimybę išsiieškoti nesumokėtas sumas.

- Socialiniai veiksniai.

o Kaip ir daugelyje Lietuvos savivaldybių, taip ir Druskininkų miesto gyventojų skaičius yra smarkiai įtakojamas migracijos. Tai mažina potencialių klientų skaičių, stabdo investicijas į naujus NT projektus, o tuo pačiu – ir įmonės galimybes auginti savo pajamas.

Iš kitos pusės, dalis emigravusių tautiečių siunčia savo uždirbtus pinigus į gimtuosius miestus, kur jie yra panaudojami ir būsto remontui ar priežiūrai, arba net ir naujo būsto įsigijimui.

- Technologiniai veiksniai.

o Druskininkų gyventojams labai svarbu patogiai naudotis įmonės paslaugomis – informuoti apie taisytinas problemas, užsakyti paslaugas, susimokėti už jas ir gauti informaciją apie paslaugų atlikimą ir atliktus apmokėjimus.

Šiuo metu dalis šių funkcijų yra atliekama įmonės svetainėje www.dbukis.lt, tačiau tai nėra tiek tobulas instrumentas, kiek norėtų pačios įmonės administracija bei įmonės klientai. Šioje veiklos strategijoje yra numatytos investicijos į strateginius projektus kurių technologiniai sprendimai pa pagerins aptarnavimo kokybę.

Suinteresuotos šalys.

UAB „Druskininkų butų ūkis“ turi platų suinteresuotų šalių ratą, kurios turi vienokius ar kitokius lūkesčius. Žemiau yra pateikiama informacija apie kiekvieną iš suinteresuotų šalių (klientai, miesto bendruomenė, akcininkai ir darbuotojai), jų lūkesčius ir veiksmus lūkesčių įgyvendinimui.

 

Klientai

Bendruomenė

DBŪ paslaugomis naudojasi didžioji dalis Druskininkų savivaldybės gyventojų – DBŪ aptarnauja 156 daugiabučius namus.

Juose yra apie 3 800 butų, o gyventojų skaičius – apie 10 000. Druskininkuose 2016 metų pradžioje gyveno 20 395 gyventojai.

Pagrindinis klientų lūkestis yra aukšto lygio ir operatyviai suteikiamos paslaugos už prieinamą kainą.

UAB „Druskininkų butų ūkis“, stengdamasis tenkinti poreikius yra subūręs specialistų kolektyvą, taip pat turi visus reikalingus instrumentus.

Kita klientų lūkesčių sritis – daugiabučių renovacijos programos įgyvendinimas, kuris suteikia galimybę gauti pigesnes šildymo paslaugas bei gyventi šiuolaikiškai atrodančiame name.

DBŪ tiesiogiai prisideda prie renovacijos programos įgyvendinimo, administruodama tokius projektus. Tokiu būdu DBŪ tenkina gyventojų poreikius ir planuoja šią veiklą tęsti artimiausiu laikotarpiu.

Net tie miestiečiai, kuri nesinaudoja DBŪ paslaugomis, turi interesų, tiesiogiai susijusių su DBŪ veikla.

Druskininkų miesto gyventojai tikisi, kad jų miestas bus modernus, gražus ir tvarkingas, o vienas iš instrumentų kelti aplinkos kokybę yra daugiabučių energetinių resursų bei išvaizdos gerinimas.

Viena iš DBŪ veiklų yra daugiabučių namų renovacijos projektų administravimas. Vykdydama tokius projektus, bendrovė ne tik mažina energetines sąnaudas, bet ir prisideda prie miesto estetinės išvaizdos gerinimo.

Iki strategijos paruošimo momento įmonė administratoriaus vaidmenyje sudalyvavo įgyvendinant 63 daugiabučių renovacijos projektus.

Taigi, galima teigti, kad DBŪ prisideda prie bendruomenės interesų tenkinimo. Ateityje veikla šioje srityje bus dar intensyviau vystoma.

Akcininkai

Darbuotojai

Kaip ir kiekvienos verslo įmonės, taip ir UAB „Druskininkų butų ūkis“ akcininkai tikisi, kad jų valdoma įmonė veiks pelningai.

Ankstesniųjų metų įmonės veikla buvo pelninga, o įgyvendinus šioje veiklos strategijoje numatytus veiksmus augs ne tik pajamų lygis, bet ir didės uždirbamas pelnas.

Kiekvienos įmonės žmogiškieji ištekliai yra vienas svarbiausių faktorių, užtikrinančių sėkmingą veiklą.

Tikintis atsakingo darbuotojų pareigų atlikimo, teisingo darbinių funkcijų vykdymo bei lojalumo įmonei, būtina sukurti tinkamą darbinę aplinką.

Šioje strategijoje yra numatomi veiksmai, skirti aukščiau paminėtų tikslų pasiekimui.

 

6. ĮMONĖS IŠTEKLIAI BEI SIEKIS DIDINTI ĮMONĖS EFEKTYVUMĄ.

UAB „Druskininkų butų ūkis“ valdomus išteklius galima suskirstyti į 2 dalis – žmogiškieji ir materialiniai.

- Žmogiškieji ištekliai.

Įmonėje darbuojasi beveik 50 darbuotojų. Didžioji dalis (daugiau, nei 30) jų darbuojasi tiesiogiai teikdami paslaugas – atlikdami remonto ir priežiūros darbus.

Įmonės administracijai priskiriami visos įmonės veiklą ar atskirų padalinių veiklą koordinuojantys darbuotojai. Stiprioji šių darbuotojų pusė – ilgametė patirtis, kuri leidžia operatyviai priimti teisingus sprendimus.

DBŪ darbuotojai, tiesiogiai atliekantys remonto ir priežiūros darbus, taip pat įmonėje dirba ilgai. Tai suteikia galimybę spręsti pasikartojančias problemas.

Iš kitos pusės, įmonė turi pradėti rūpintis turimų etatų atnaujinimu – reikalingi jauni specialistai, kurie po kurio laiko pakeis į pensiją išeinančius darbuotojus.

Vienas pagrindinių instrumentų – darbo užmokesčio lygio didinimas. Šiuo metu įmonėje mokamų atlyginimų vidutinis dydis yra žemesnis, nei šalies vidurkis. Jį pakėlus būtų galima pritraukti naujus specialistus.

Šioje veiklos strategijoje yra numatomos veiklos, kurios nulems darbuotojų skaičiaus ir struktūros pokyčius:

- Naujos veiklos:

o Įvairios remonto paslaugos. Teikiant naujas paslaugas visų pirma bus naudojami turimi finansiniai resursai, tačiau augant apimtims, bus priimami nauji darbuotojai.

Planuojama, kad administracijos darbuotojų neprireiks, išskyrus papildomą etatą, kuris užsiims įmonės paslaugų pardavimu (reklamos veiksmai, susitikimai su bendrijų atstovais, sutarčių sudarymas ir kiti veiksmai).

o Patalpų nuoma. Įmonė šiuo metu valdo pastatą, kurio patalpos nėra išnaudojamos šimtu procentų.

Dalis jų jau yra nuomojamos VĮ „Regitra“, tačiau vis dar lieka neišnaudojama salės patalpa. DBŪ planuoja susirasti ilgalaikį nuomininką, o šių pajamų administravimui papildomi darbuotojai nereikalingi.

- Strateginiai projektai:

o Nuotolinio valdymo sistema.

§ Projekto įgyvendinimo metu bus bendradarbiaujama su įmone, kuri įgyvendina tokius projektus. Kadangi sistemos diegimo darbus atliks būtent samdomos įmonės darbuotojai, papildomų darbuotojų DBŪ neprireiks. Projekto koordinavimą vykdys vienas iš įmonės administracijos darbuotojų;

§ Įgyvendinus projektą papildomų darbuotojų neprireiks, netgi atvirkščiai – automatizavus procesus, bus sutaupomas darbuotojų darbo laikas. Sutaupytas laikas bus skirtas kitų funkcijų vykdymui;

o Procesų valdymo sistema.

§ Analogiškai aukščiau aprašyto projekto atveju, šios sistemos įdiegimu užsiimsi samdyta įmonė, todėl DBŪ papildomų darbuotojų šitam projektui nepriims (tik bus paskirtas vienas administracijos darbuotojas sistemos diegimo proceso administravimui);

§ Įdiegus dokumentų valdymo sistemą, įmonės vidiniai procesai bus optimizuoti ir įmonės administracijos darbuotojai sutaupytą darbo laiką galės skirti kitiems procesams;

o Vieno langelio principas.

§ Projekto įgyvendinimo metu. Šios klientų aptarnavimo sistemos diegimo metu įmonės administracijos darbuotojai bus žymiai intensyviau įsitraukę į jos diegimą, nei kitų strateginių projektų įgyvendinimo metu. DBŪ planuoja vieną iš administracijos darbuotojų skirti atsakingu už šio projekto įgyvendinimą, kurio funkcijos – reikalingos informacijos gavimas iš įmonės darbuotojų, taip pat – darbo su projektą vykdančios išorinės įmonės koordinavimas;

§ Įgyvendinus projektą bus perskirstytos dalies įmonės darbuotojų funkcijos (norint jas patikslinti, bus paruošti nauji pareiginiai nuostatai), tačiau papildomų darbuotojų priimti nereikės.

Materialiniai ištekliai.

DBŪ veiklai yra būtina tam tikra gamybinė bazė – specialios darbo priemonės (įrankiai, instrumentai ir prietaisai), taip pat transporto priemonės. Įmonė taip pat valdo materialų turtą, būtiną bet kuriai kitai veiklai – patalpos ir baldai, organizacinė technika ir programinė įranga. Bendra įmonės valdomo materialaus turto likutinė vertė – apie 100 tūkstančių eurų.

Šioje veiklos strategijoje yra numatomos dviejų tipų investicijos:

- Investicijos į strateginius projektus;

- Investicijos į paslaugų tobulinimą.

5. Lentelė .Informacija apie investicijas.

 

Projektas

Kaina

Kiekis

2018

2019

2020

Suma

Bendros projekto investicijos

174 620

2 000

2 000

196 482

Strateginiai projektai

156 870

0

0

156 870

Nuotolinio valdymo sistema (vandens skaitiklių informacijos pateikimas ir šilumos parametrų reguliavimas)

56 870

1

56 870

0

56 870

Procesų valdymo sistema

50 000

1

50 000

50 000

Vieno langelio principo įdiegimas

50 000

1

50 000

50 000

Investicijos į paslaugų tobulinimą

17 750

2 000

2 000

21 750

Vamzdyno defektų nustatymo kameros

10 000

1

10 000

10 000

Dronai stogų tikrinimui

10 000

1

5 000

5 000

Mobilieji telefonai užsakymų valdymui

250

3

750

750

Darbo priemonių atnaujinimas

6 000

1

2 000

2 000

2 000

6 000

Nenumatytos išlaidos

10%

17 462

200

200

17 862

 

Po šių veiksmų atlikimo įmonės valdomas materialus turtas išaugs, o jo struktūra pasikeis.

 

UAB „Druskininkų butų ūkis“

www.dbukis.lt

2017 m.